Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest jednym z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów/projektów dotyczących obszarów wiejskich, poprawę wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.

Budowana w Polsce sieć ma służyć przede wszystkim lepszemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami  i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców. Chcielibyśmy, aby sieć stała się też forum aktywnej wymiany dobrych praktyk, wiedzy i praktycznych doświadczeń we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Mamy nadzieję, że sieć będzie też instrumentem wspierającym administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich realizowanych zarówno w ramach PROW 2007-2013, jak i programów operacyjnych polityki spójności zgodnie z celem horyzontalnym nr 6 „Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Szczególnie ważne będą te działania sieci, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i warunków pracy mieszkańców wsi w Polsce.

Podstawa prawna utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Prawo wspólnotowe:
Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW):

 • obowiązek utworzenia KSOW przez każde państwo członkowskie,
 • włączenie do KSOW wszystkich organizacji i struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich,
 • obligatoryjne zadania realizowane w ramach KSOW,
 • współfinansowanie ze środków EFRROW.

Art. 41 rozporządzenia Komisji (WE ) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE ) nr 1698/205 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Prawo krajowe:
Art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436).

Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 • wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 • aktywizowanie organizacji oraz struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich,
 • identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym,
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • podniesienie efektywności działań wdrażanych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Struktura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Jednostka Centralna (Sekretariat) KSOW odpowiedzialna jest za koordynację stworzenia i funkcjonowania KSOW. Jednostka Centralna ma za zadanie utworzenie i prowadzenie portalu internetowego sieci oraz załatwianie wzajemnych kontaktów pomiędzy uczestnikami sieci.

16 Jednostek (Sekretariatów) Regionalnych Sieci w Urzędach Marszałkowskich poszczególnych województw, które wspierają realizację zadań KSOW, koordynują kontakty pomiędzy uczestnikami sieci w danym regionie oraz współpracę pomiędzy regionami.

Grupa robocza złożona z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Zadaniem grupy roboczej jest powoływanie tematycznych grup roboczych oraz kierowanie ich pracami. Do zadań Grupy Roboczej należy określanie priorytetów KSOW i rekomendacji działań, bieżące monitorowanie prac KSOW, a także powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup roboczych.

Członkowie Grupy Roboczej ds. KSOW

 1. przedstawiciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i 16 sekretariatów regionalnych, Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele resortów: gospodarki, rozwoju regionalnego, środowiska, zdrowia, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, pracy i polityki społecznej, infrastruktury oraz administracji i spraw wewnętrznych,
 2. przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 3. przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego,
 4. przedstawiciel Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
 5. przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego,
 6. przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
 7. przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 8. przedstawiciel Związku Banków Polskich,
 9. przedstawiciel Lokalnych Grup Działania,
 10. przedstawiciel organizacji pracodawców,
 11. przedstawiciel jednostek badawczo-rozwojowych,
 12. przedstawiciel samorządu gminnego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 13. przedstawiciel samorządu powiatowego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 14. przedstawiciel związków branżowych producentów rolnych,
 15. przedstawiciel związków zawodowych,
 16. przedstawiciel pozarządowych organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacji działających na rzecz wyrównywania szans,
 17. przedstawiciel uczelni wyższych, wskazany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zgodnie z PROW 2007-2013 KSOW ma charakter otwarty. Struktura KSOW skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystywanie instrumentów EFRROW. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci przygotowany został wykaz obejmujący struktury administracyjne i podmioty działające w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Należą do nich w szczególności:

 • urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za fundusze strukturalne,
 • samorządy województw, powiatów i gmin,
 • organizacje branżowe,
 • organizacje spółdzielcze,
 • izby rolnicze,
 • instytuty resortowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym lub zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich,
 • państwowe jednostki doradztwa rolniczego,
 • służby ochrony przyrody,
 • lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w dziedzinach działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
 • szkoły średnie i wyższe,
 • osoby fizyczne.

Plan Działania KSOW

Plan Działania KSOW zgodnie z art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE ) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach których są realizowane zadania szczegółowe:

 • identyfikacja i analiza do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
 • przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”;
 • przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;
 • zarządzanie siecią;
 • pomoc techniczna dla współpracy międzyregionalnej i transnarodowej;
 • wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
 • wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W celu realizacji powyższych zadań organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie. Utworzony został również portal internetowy KSOW. Strona internetowa KSOW stanowi główną platformę wymiany informacji dla podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym także instytucji wchodzących w skład struktury KSOW (Sekretariat Centralny i 16 sekretariatów regionalnych). Podstawą realizacji celu KSOW są działania zaplanowane w ramach planów działania KSOW, które są sporządzane w dwuletnich okresach dla Sekretariatu Centralnego oraz sekretariatów regionalnych. Plan działania KSOW zawiera cele działań, ramowy harmonogram działań oraz indykatywny budżet (plan finansowy z podziałem na poszczególne działania).

Finansowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich planowany jest na poziomie 55 mln euro i jest zapewniony w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Obejmuje on wydatki na funkcjonowanie struktury KSOW, m.in. koszty organizacji oraz funkcjonowania jednostki centralnej i jednostek regionalnych KSOW – 11 mln euro oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach sieci (zgodnie z Planem Działania KSOW) – 44 mln euro.

Współpraca z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW)

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce jest częścią Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy Krajowymi Sieciami Obszarów Wiejskich utworzonymi w poszczególnych państwach członkowskich. W ramach sieci prowadzona jest współpraca bilateralna i wielonarodowa pomiędzy sieciami państw członkowskich. Jednocześnie utrzymywane są kontakty z władzami i organizacjami o znaczeniu międzynarodowym, zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz wykazującymi szczególne zainteresowanie działaniami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przede wszystkim w celu ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach konkretnych sieci tematycznych.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009