wPROWadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi

Artykuł prasowy.

wP R O Wadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi 2014-2020

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje działania związane z dofinansowywaniem projektów - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz inicjatywy LEADER. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 podpisano już  949 umów o przyznanie pomocy na kwotę ponad 319 mln złotych.

Takie działania wielu podmiotom umożliwiły wdrożenie pomysłów związanych z podjęciem oraz rozwojem przedsiębiorczości, infrastruktury technicznej i społeczno-kulturalnej oraz aktywizację społeczności lokalnej.

Różnorodność działań z dofinansowania PROW 2014-2020 zapewnia zaangażowanie różnych instytucji publicznych, osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń. Realizowane projekty z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i społeczno– kulturalnej to głównie:

- nowe drogi,

- nowoczesne świetlice,

- place zabaw,

- miejsca rekreacji.

Ważne dla regionu są projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego zostały dofinansowane inwestycje związane z zaspokojeniem potrzeb wodno-kanalizacyjnych.

Inicjatywy z działania LEADER to:

- wsparcie i dofinansowanie przedsiębiorców którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej lub potrzebują  dodatkowych środków na rozwój biznesu; 

- dofinansowanie różnych imprez, warsztatów i szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich;

- wsparcie finansowe projektów infrastruktury społecznej.

Efekt wdrażania działań PROW 2014-2020 przez Samorząd Województwa to:

- 145 km dróg lokalnych,

- 77 km sieci wodociągowych,

- 163 km sieci kanalizacyjnych,

- 375 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Duży wpływ na rozwój obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego ma budowa lub modernizacja 332 obiektówkulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Należy wspomnieć o wskaźniku zatrudnienia jako bardzo ważnym, szczególnie w obecnym czasie pandemii. Dzięki funduszom z PROW 2014-2020 zostało utworzonych 548 nowych etatów a 745 miejsc pracy utrzymanych. W dużej mierze przyczynia się do ustabilizowania sytuacji mikro i małych przedsiębiorców w naszym województwie. 

Od wielu lat działają na terenie województwa zachodniopomorskiego Lokalne Grupy Działania. Ich duże zaangażowanie i wysiłek włożony w propagowanie PROW na obszarach wiejskich zaowocowało ogromną aktywizacją zachodniopomorskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Podmioty publiczne takie jak gminy, powiaty dysponują zespołem ludzi doświadczonych w ubieganiu się o pomoc unijną. Dlatego przy współpracy z LGD małe stowarzyszenia i osoby fizyczne mają możliwość skorzystania po raz pierwszy z zewnętrznych środków finansowych, podejmują wyzwanie związane z przygotowaniem projektu oraz przystępują do realizacji inwestycji – bez wcześniejszego doświadczenia.

Wszystkie projekty PROW 2014-2020 są skierowane do mieszkańców wsi i małych miasteczek i to oni decydują jakie inwestycje będą dla nich najlepsze. Jest to wspaniały przykład oddolnej inicjatywy i aktywności lokalnych społeczności.

Podsumowanie zrealizowanych zadań (stan na 30.11.2020 r.)

Działanie

Wartość podpisanych umów

Procent wykorzystania środków

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

208 468 290,00 zł

93,60%

w tym:

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

89 453 012,00 zł

Gospodarka wodno-ściekowa

93 090 644,00 zł

Targowiska

6 361 290,00 zł

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje  kulturalne

14 848 416,00 zł

Kształtowanie przestrzeni publicznej

3 887 153,00 zł

Ochrona zabytków  i budownictwa  tradycyjnego

828 330,00 zł

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

111 260 981,05

85,40%

Suma

319 729 826,05

90,60%

Na terenie województwa zachodniopomorskiego trwają lub będą ogłaszane nabory wniosków o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.prow.wzp.pl

- W tak trudnym okresie spowodowanym trwającą epidemią COVID-19 bardzo istotne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Pomaga w tym realizacja działań ze wsparciem PROW 2014-2020, które nakierowane są na rozwój przedsiębiorczości, a także na odnowę i rozwój wsi. Powstające z unijnym wsparciem kolejne miejsca pracy oraz rozwój prowadzonych działalności gospodarczych jak i poprawa infrastruktury lokalnej na obszarach gmin i powiatów są dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego priorytetem w realizacji zadań wynikających z tego programu – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz

PLIKI DO POBRANIA

Artykuł PROW
Rozmiar pliku: 2 MB
POBIERZ JPG